spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
     فهرست مندرجات: دستور زبان ۱۲ ۳ ۴ ۵
  learn languages with music Classic Rocks

فهرست مندرجات

 فصل ۱: مقدمه
۱.۱            هدف از این سایت

 فصل ۲: آوای زبان آلمانی‌ چگونه است؟
۲.۱            زیبای شناختی زبان آلمانی
۲.۲            آلمانی‌ همیشه آهنگ و صدای یکسانی ندارد

 فصل ۳: تلفظ

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.8.5
3.2.8.6
3.2.9
3.2.10
3.2.11

3.3
3.4

لهجه آلمانی‌
سیستم ترکیب صداها در زبان آلمانی
صدای حرف r
صدای V و W
صدای ä, ö, ü
صدای sch
صدای ch
صدای ss / ßß
حروف صدادار چیست؟
حروف صدا بلند و کوتاه
ie به عنوان‌ i بلند
aa به عنوان a بلند
h بعد از یک حرف صدادار به این مفهوم است که آن‌ حرف یک حرف صدادار بلند است.
بدون نشانه
در صورتیکه بعد از حرف صدادار یک "ß" باشد در این حالت به صورت حرف صدادار بلند خوانده میشود.
دو حرف بی صدا بعداز یک حرف صدادار ممکن است بیانگر حرف صدادار کوتاه باشد.
صداهای ترکیبی ei, ai, au
صدای z
صدای tz

خلاصه‌ای از سیستم ترکیب صداها در زبان آلمانی – قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم
لغتنامه – قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم فصل ۴: ضمایر شخصی‌ در فرم فاعلی
4.1           فاعل در یک عبارت
4.2           ضمایر شخصی در فرم عمومی

 فصل ۵: صرف فعل در زمان حال
5.1          صرف فعل به انگلیسی‌
5.2.0       صرف فعل آلمانی‌- فعل های ضعیف
5.2.1       صرف فعل – فعل های قوی
5.2.2       صرف فعل ها – فعل های بی قاعده
5.3          تمرین - صرف فعل

فهرست مندرجات
Chapter: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35